OIKEUDENKÄYNTI

Oikeudenkäynnissä tuomioistuin ratkaisee mitä yksittäisessä asiassa on pidettävä totuutena. Tältä sivulta löydät perustietoa oikeudenkäynnistä. Voit myös ottaa yhteyttä oikeudenkäyntejä hoitavaan lakimieheen, jos sinulla on toimeksianto tulevaan oikeudenkäyntiin liittyen.

Sivuilla esitetyt seikat eivät itsessään muodosta oikeudellista neuvontaa, eikä sivujen laatija vastaa tietojen oikeudellisuudesta.

Matkustuskielto

Rikoksesta todennäköisin syin epäilty voidaan määrätä matkustuskieltoon, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja on syytä epäillä, että epäilty lähtee pakoon tai jatkaa rikollista toimintaansa. Yleensä matkustuskiellon määrää poliisiviranomainen, mutta käräjäoikeus voi vangitsemisvaatimusta käsitellessään määrätä epäillyn vangitsemisen sijasta matkustuskieltoon.

Matkustuskiellossa määrätään, miltä paikkakunnalta tai alueelta epäilty ei saa poistua. Kieltoon määrätty voidaan myös velvoittaa olemaan tiettynä aikana tavattavissa asunnossaan tai työpaikallaan, ilmoittautumaan määräajoin poliisille tai oleskelemaan laitoksessa tai sairaalassa. Jos matkustuskieltoon määrätty rikkoo kieltoa, hänet voidaan pidättää ja vangita.

Muita käsitteitä:

Asiamies ja avustaja
Asianomistaja
Asiaväite
Haaste
Hakija ja kuultava
Hovioikeusmenettely
Indispositiivinen ja dispositiivinen asia
Isyysasia
Oikeudenkäynnin julkisuus
Jura novit curia
Kanne ja syyte
Kantaja ja vastaaja
Kanteenmuutoskielto
Kanteesta luopuminen ja kanteen peruuttaminen
Laillinen este
Lainvoima
Liiketoimintakielto
Lähestymiskielto
Maaoikeus
Maksuton oikeusapu
Markkinaoikeus
Matkustuskielto
Mielentilatutkimus
Muutoksenhaku käräjäoikeuden ratkaisuun
Oikeusturvavakuutus
Prekluusio
Prosessiosoite
Prosessinjohto
Pääkäsittely
Siviilikanteiden tyypit
Sovittelu
Syytetty
Syyttäjä
Telekuuntelu
Televalvonta
Teonkuvaus
Todistustaakka
Todistusteema
Tuomionpurku
Tyytymättömyyden ilmoitus
Työtuomioistuin
Uhkasakko
Valmistelu
Valtakunnanoikeus
Vangitseminen pakkokeinona
Vastakanne
Virallinen lehti
Välimiesmenettely
Välituomio
Yhteisösakko
Yksipuolinen tuomio