OIKEUDENKÄYNTI

Oikeudenkäynnissä tuomioistuin ratkaisee mitä yksittäisessä asiassa on pidettävä totuutena. Tältä sivulta löydät perustietoa oikeudenkäynnistä. Voit myös ottaa yhteyttä oikeudenkäyntejä hoitavaan lakimieheen, jos sinulla on toimeksianto tulevaan oikeudenkäyntiin liittyen.

Sivuilla esitetyt seikat eivät itsessään muodosta oikeudellista neuvontaa, eikä sivujen laatija vastaa tietojen oikeudellisuudesta.

Vangitseminen pakkokeinona

Todennäköisin syin rikokseen syylliseksi epäilty henkilö voidaan vangita, kun rikoksesta säädetty lievin rangaistus on kaksi vuotta vankeutta, tai kun rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja on syytä epäillä, että epäilty lähtee pakoon, vaikeuttaa asian selvittämistä tai jatkaa rikollista toimintaansa.

Vangitseminen on mahdollista myös silloin, kun edellä mainitut vangitsemisen edellytykset ovat olemassa mutta epäily ei vielä ole todennäköistä, vaan henkilöä on vasta syytä epäillä (ns. alempi epäilykynnys) rikoksesta. Lisäedellytyksenä on tällöin, että epäilyn todennäköisyyttä tukevaa selvitystä on odotettavissa.

Ketään ei saa vangita tai määrätä pidettäväksi edelleen vangittuna, jos se asian laadun taikka henkilön iän tai muiden henkilökohtaisten olojen vuoksi olisi kohtuutonta.

Vangitsemisesta päättää käräjäoikeus. Poliisin on tehtävä vaatimus pidätettynä olevan epäillyn vangitsemisesta viimeistään kolmantena päivänä sen jälkeen kun epäilty on otettu kiinni.

Kun epäilty on määrätty vangittavaksi, käräjäoikeus asettaa syytteen nostamiselle määräajan. Tätä määräaikaa voidaan syyttäjän pyynnöstä tarvittaessa pidentää.

Vangitun pyynnöstä käräjäoikeuden on otettava vangitsemisasia uudelleen käsiteltäväksi neljän vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin kahden viikon kuluessa edellisestä käsittelystä. Asia on käsiteltävä uudelleen myös, jos siihen esimerkiksi uuden selvityksen vuoksi muuten on aihetta.

Muita käsitteitä:

Asiamies ja avustaja
Asianomistaja
Asiaväite
Haaste
Hakija ja kuultava
Hovioikeusmenettely
Indispositiivinen ja dispositiivinen asia
Isyysasia
Oikeudenkäynnin julkisuus
Jura novit curia
Kanne ja syyte
Kantaja ja vastaaja
Kanteenmuutoskielto
Kanteesta luopuminen ja kanteen peruuttaminen
Laillinen este
Lainvoima
Liiketoimintakielto
Lähestymiskielto
Maaoikeus
Maksuton oikeusapu
Markkinaoikeus
Matkustuskielto
Mielentilatutkimus
Muutoksenhaku käräjäoikeuden ratkaisuun
Oikeusturvavakuutus
Prekluusio
Prosessiosoite
Prosessinjohto
Pääkäsittely
Siviilikanteiden tyypit
Sovittelu
Syytetty
Syyttäjä
Telekuuntelu
Televalvonta
Teonkuvaus
Todistustaakka
Todistusteema
Tuomionpurku
Tyytymättömyyden ilmoitus
Työtuomioistuin
Uhkasakko
Valmistelu
Valtakunnanoikeus
Vangitseminen pakkokeinona
Vastakanne
Virallinen lehti
Välimiesmenettely
Välituomio
Yhteisösakko
Yksipuolinen tuomio